Blog Shri Yoga Devi
Bem vindos!!!
www.shri-yoga-devi.org
 
Postagens do Blog
+ 2013 / 1º semestre
+ 2012 / 2º semestre
+ 2012 / 1º semestre
+ 2011 / 2º semestre
+ 2011 / 1º semestre
+ 2010 / 2º semestre 
+ 2010 / 1º semestre
+ 2009 / 2º semestre
 
EU SOU
Flávia Bianchini
Satyananda Svarupini (Flávia). Sou Instrutora de Kundalini Yoga e Artista Plástica. Coordeno o espaço Shri Yoga Devi onde ministro aulas de Yoga. Veja o site:
www.shri-yoga-devi.org


Maha Devi
"Do meu Poder tudo brota,
Por meu Poder tudo se sustenta,
Por meu Poder tudo se dissolve.
Eu sou este Brahman sem dualidades."
Kaivalya Upanisad

Shiva Sahasranama: Os Mil Nomes de Shiva

Nas tradições devocionais indianas existem diversos hinos que apresentam mil denominações diferentes de cada uma das divindades mais importantes. Esses hinos são conhecidos como sahasranama, ou seja, "mil nomes". 

Apresentamos aqui um vídeo do You Tube com a recitação do Shiva Sahasranama ("Os mil nomes de Shiva"). 

Você pode ver o vídeo nesta página, clicando sobre a seta; ou, se preferir, pode abrir a página do YouTube que contém esse vídeo:

http://www.youtube.com/watch?v=7iRdzHQqrC4

O vídeo mostra imagens do Monte Kailash, que é parte do Himalaia, no Tibet. Esta montanha é sagrada no hinduísmo, sendo considerada a morada de Shiva. Nesta montanha nascem alguns dos maiores rios da ìndia, como o Indus, o Sutlej, o Brahmaputra e o Karnali.

Existem diferentes versões do Shiva Sahasranama. A versão apresentada aqui é a que aparece no texto Rudrayamala Tantra.

Este vídeo não contém todo o hino. A duração do vídeo é de aproximadamente 9 minutos, e o hino completo tem duração de quase 33 minutos. A gravação completa da recitação do Shiva Sahasranama, em MP3, pode ser ouvida ou baixada deste link: 

media.astrojyoti.com/stotras/SIVA/Shiva1000Rudrayamala.mp3

Abaixo apresentamos o texto em sânscrito, transliterado, do Shiva Sahasranama, que permite acompanhar a gravação. O texto reproduzido abaixo não contém os sinais especiais utilizados na transliteração do sânscrito, pois geralmente eles não aparecem de forma adequada em páginas da Internet. Para quem preferir, o texto transliterado com sinais diacríticos pode ser baixado deste link:

Shiva-Sahasranama-Rudrayamala-transliterado.pdf

SHIVA SAHASRANAMA

atha rudrayamalo shri shiva sahasranama stotram

OM namaste astu bhagavam vishveshvaraya mahadevaya tryanbakaya |
tripurantakaya trikagnikalaya kalagnirudraya ||
nilakanthaya mrutyunjayaya sarveshvaraya |
sadashivaya shrimanmahadevaya namah ||

OM asya shrishivasahasranamastotramahamantrasya shambhur rishih |
anushtupa chhandah | sadashivo devata |
maheshvara iti bijam | gauri shaktih |
sarvairiti kilakam |
shrisambasadashiva prityarthe jape viniyogah |

|| dhyanam ||

shantam padmasanastham shashidharamakutam panchavaktram trinetram
shulam vajram cha khadgam parashumabhayadam dakshabhage vahantam |
nagam pasham cha ghantam varadamaruyutam chankusham vamabhage
nanalankarayuktam sphatikamaninibham parvatisham namami ||

OM hiranyabahuh senanirdikpatistarurata harah |
harikeshah pashupatirmahana saspinjaro mridah || 1||

vivyadhi babhlushah shreshthah paramatma sanatanah |
sarvannarata jagatkarta pushtesho nandikeshvarah || 2||

atatavi maharudrah sansarastrah sureshvarah |
upavitirahantyatma kshetresho vananayakah || 3||

rohitah sthapatih suto vanijo mantrirunnatah |
vrikshesho hutabhugdevo bhuvantirvarivaskritah || 4||

uchchairghosho ghorarupah pattishah pashamochakah |
oshadhishah panchavaktrah kritsnavito bhayanakah || 5||

sahamanah svarnaretah nivyadhirnirupaplavah |
avyadhinishah kakubho nishangi stenarakshakah || 6||

mantratma taskaradhyaksho vanchakah parivanchakah |
aranyeshah paricharo nicheruh stayurakshakah || 7||

prakrintesho giricharah kulunchesho guheshtadah |
bhavah sharvo nilakanthah kapardi tripurantakah || 8||

vyuptakesho girishayah sahasrakshah sahasrapata |
shipivishtaschandramaulirhrasvo midhushtamo.anaghah || 9||

vamano vyapakah shuli varshiyanajado.ananuh |
urvyah surmyo.agriyah shibhyah prathamah pavakakritih || 10||

acharastarakastaro.avasvanyo.anantavigrahah |
dvipyah srotasya ishano dhuryo gavyayano yamah || 11||

purvajo.aparajo jyeshthah kanishtho vishvalochanah |
apagalbho madhyamormyo jaghanyo budhniyah prabhuh || 12||

pratisaryo.anantarupah sobhyo yamyo surashrayah |
khalyorvaryo.abhayah kshemyah shlokyah pathyo nabho.agranih || 13||

vanyo.avasanyah putatma shravah kakshyah pratishravah |
ashusheno mahaseno mahaviro maharathah || 14||

shuro.atighatako varmi varuthi bilmirudyatah |
shrutasenah shrutah sakshi kavachi vashakridvashi || 15||

ahananyo.ananyanatho dundubhyo.arishtanashakah |
dhrishnuh pramrisha ityatma vadanyo vedasammatah || 16||

tikshneshupanih prahitah svayudhah shastravittamah |
sudhanva suprasannatma vishvavaktrah sadagatih || 17||

srutyah pathyo vishvabahuh katyo nipyo shuchismitah |
sudyah sarasyo vaishanto nadyah kupyo rishirmanuh || 18||

sarvo varshyo varsharupah kumarah kushalo.amalah |
meghyo.avarshyo.amoghashaktih vidyutyo.amoghavikramah || 19||

durasado duraradhyo nirdvandvo duhsaharshabhah |
idhriyah krodhashamano jatukarnah purushtutah || 20||

atapyo vayurajaro vatyah katyayanipriyah |
vastavyo vastupo reshmyo vishvamurdha vasupradah || 21||

somastamro.arunah shangah rudrah sukhakarah sukrita |
ugro.anugro bhimakarma bhimo bhimaparakramah || 22||

agrevadho haniyatma hanta durevadho vadhah |
shambhurmayobhavo nityah shankarah kirtisagarah || 23||

mayaskarah shivatarah khandaparshurajah shuchih |
tirthyah kulyo.amritadhishah paryo.avaryo.amritakarah || 24||

shuddhah pratarano mukhyah shuddhapaniralolupah |
uchcha uttaranastaryastaryajnastaryahridgatih || 25||

ataryah sarabhutatma saragrahi duratyayah |
aladyo mokshadah pathyo.anarthaha satyasangarah || 26||

shashpyah phenyah pravahyodha sikatyah saikatashrayah |
irinyo gramanih punyah sharanyah shuddhashasanah || 27||

varenyo yajnapurusho yajnesho yajnanayakah |
yajnakarta yajnabhokta yajnavighnavinashakah || 28||

yajnakarmaphaladhyaksho yajnamurtiranaturah |
prapathyah kinshilo gehyo grihyastalpyo dhanakarah || 29||

pulastyah kshayano goshthyo govindo gitasatkriyah |
hradayyo hridyakrita hridyo gahvareshthah prabhakarah || 30||

niveshpyo niyato.ayanta pansavyah sanpratapanah |
shushkyo harityo.aputatma rajasyah satvikapriyah || 31||

lopyolapyah parnashadyah parnyah purnah puratanah |
bhuto bhutapatirbhupo bhudharo bhudharayudhah || 32||

bhutasangho bhutamurtirbhutaha bhutibhushanah |
madano madako madyo madaha madhurapriyah || 33||

madhurmadhukarah kruro madhuro madanantakah |
niranjano niradharo nirlupto nirupadhikah || 34||

nishprapancho nirakaro niriho nirupadravah |
sattvah sattvagunopetah sattvavita sattvavitpriyah || 35||

sattvanishthah sattvamurtih sattveshah sattvavittamah |
samastajagadadharah samastagunasagarah || 36||

samastaduhkhavidhvansi samastanandakaranah |
rudrakshamalabharano rudrakshapriyavatsalah || 37||

rudrakshavaksha rudraksharupo rudrakshapakshakah |
vishveshvaro virabhadrah samrata dakshamakhantakah || 38||

vighneshvaro vighnakarta gururdevashikhamanih |
bhujagendralasatkantho bhujangabharanapriyah || 39||

bhujangavilasatkarno bhujangavalayavritah |
munivandyo munishreshtho munivrindanishevitah || 40||

munihritpundarikastho munisanghaikajivanah |
munimrigyo vedamrigyo mrigahasto munishvarah || 41||

mrigendracharmavasano narasinhanipatanah |
mrityunjayo mrityumrityurapamrityuvinashakah || 42||

dushtamrityuradushteshtah mrityuha mrityupujitah |
urdhvo hiranyah paramo nidhanesho dhanadhipah || 43||

yajurmurtih samamurtih rinmurtirmurtivarjitah |
vyakto vyaktatamo.avyakto vyaktavyaktastamo javi || 44||

lingamurtiralingatma lingalingatmavigrahah |
grahagraho grahadharo grahakaro graheshvarah || 45||

grahakrida grahabhida grahi graho grahavilakshanah |
kalpakarah kalpakarta kalpalakshanatatparah || 46||

kalpo kalpakritih kalpanashakah kalpakalpakah |
paramatma pradhanatma pradhanapurushah shivah || 47||

vedyo vaidyo vedavedyo vedavedantasanstutah |
vedavaktro vedajihvo vijihvo jihmanashakah || 48||

kalyanarupah kalyanah kalyanagunasanshrayah |
bhaktakalyanado bhaktakamadhenuh suradhipah || 49||

pavanah pavako vamo mahakalo madapahah |
ghorapatakadavagnirdavabhasmakanapriyah || 50||

anantasomasuryagnimandalapratimaprabhah |
jagadekaprabhuhsvami jagadvandyo jaganmayah || 51||

jagadanandado janmajaramaranavarjitah |
khatvangi nitimana satyo devatatma.a.atmasambhavah || 52||

kapalamalabharanah kapali vishnuvallabhah |
kamalasanakalagnih kamalasanapujitah || 53||

kaladhishastrikalajno dushtavigrahavarakah |
natyakarta nataparo mahanatyavisharadah || 54||

viratrupadharo dhiro viro vrishabhavahanah |
vrishanko vrishabhadhisho vrishatma vrishabhadhvajah || 55||

mahonnato mahakayo mahavaksha mahabhujah |
mahaskandho mahagrivo mahavaktro mahashirah || 56||

mahahanurmahadanshtro mahadoshtho mahodarah |
sundarabhruh sunayanah sulalatah sukandarah || 57||

satyavakyo dharmavetta satyajnah satyavittamah |
dharmavana dharmanipuno dharmo dharmapravartakah || 58||

kritajnah kritakrityatma kritakrityah kritagamah |
krityavita krityavichchhreshthah kritajnapriyakrittamah || 59||

vratakrida vratavichchhreshtho vratavidvana mahavrati |
vratapriyo vratadharo vratakaro vrateshvarah || 60||

atiragi vitaragi ragaheturviragavita |
ragaghno ragashamano ragado ragiragavita || 61||

vidvana vidvattamo vidvajjanamanasasanshrayah |
vidvajjanashrayo vidvajjanastavyaparakramah || 62||

nitikrinnitivinnitipradata nitivitpriyah |
vinitavatsalo nitisvarupo nitisanshrayah || 63||

krodhavita krodhakrita krodhijanakrita krodharupadhrika |
sakrodhah krodhaha krodhijanaha krodhakaranah || 64||

gunavana gunavichchhreshtho nirguno gunavitpriyah |
gunadharo gunakaro gunakrida gunanashakah || 65||

viryavana viryavichchhreshtho viryavidviryasanshrayah |
viryakaro viryakaro viryaha viryavardhakah || 66||

kalavitkalakritkalo balakrida balavidbali |
manonmano manorupo balapramathano balah || 67||

vishvapradata vishvesho vishvamatraikasanshrayah |
vishvakaro mahavishvo vishvavishvo visharadah || 68||


vidyapradata vidyesho vidyamatraikasanshrayah |
vidyakaro mahavidyo vidyavidyo visharadah ||68||

vasantakridvasantatma vasantesho vasantadah |
grishmatma grishmakrida grishmavardhako grishmanashakah || 69||

pravritkrita pravridakarah pravritkalapravartakah |
pravritpravardhakah pravrinnathah pravridvinashakah || 70||

sharadatma sharaddhetuh sharatkalapravartakah |
sharannathah sharatkalanashakah sharadashrayah || 71||

himasvarupo himado himaha himanayakah |
shaishiratma shaishireshah shaishirartupravartakah || 72||

prachyatma dakshinakarah pratichyatmottarakritih |
agneyatma nirritisho vayavyatmeshanayakah || 73||

urdhvadhahsudigakaro nanadeshaikanayakah |
sarvapakshimrigakarah sarvapakshimrigadhipah || 74||

sarvapakshimrigadharo mrigadyutpattikaranah |
jivadhyaksho jivavandyo jivavijjivarakshakah || 75||

jivakrijjivaha jivajivano jivasanshrayah |
jyotihsvarupo vishvatma vishvanatho viyatpatih || 76||

vajratma vajrahastatma vajresho vajrabhushitah |
kumaragururishano ganadhyaksho ganadhipah || 77||

pinakapanih suryatma somasuryagnilochanah |
apayarahitah shanto danto damayita damah || 78||

rishih puranapurushah purusheshah purandarah |
kalagnirudrah sarveshah shamarupah shameshvarah || 79||

pralayanalakrida divyah pralayanalanashakah |
triyambako.arishadvarganashako dhanadapriyah || 80||

akshobhyah kshobharahitah kshobhadah kshobhanashakah |
sadambho dambharahito dambhado dambhanashakah || 81||

kundendushankhadhavalo bhasmoddhulitavigrahah |
bhasmadharanahrishtatma tushtih pushtyarisudanah || 82||

sthanurdigambaro bhargo bhaganetrabhidudyamah |
trikagnih kalakalagniradvitiyo mahayashah || 83||

samapriyah samavetta samagah samagapriyah |
dhirodatto mahadhiro dhairyado dhairyavardhakah || 84||

lavanyarashih sarvajnah subuddhirbuddhimanvarah |
tumbavinah kambukanthah shambararinikrintanah || 85||

shardulacharmavasanah purnanando jagatpriyah |
jayaprado jayadhyaksho jayatma jayakaranah || 86||

jangamajangamakaro jagadutpattikaranah |
jagadrakshakaro vashyo jagatpralayakaranah || 87||

pushadantabhidutkrishtah panchayajnah prabhanjakah |
ashtamurtirvishvamurtiratimurtiramurtimana || 88||

kailasashikharavasah kailasashikharapriyah |
bhaktakailasadah sukshmo marmajnah sarvashikshakah || 89||

somah somakalakaro mahateja mahatapah |
hiranyashmashruranandah svarnakeshah suvarnadrika || 90||

brahma vishvasrigurvisho mochako bandhavarjitah |
svatantrah sarvamantratma dyutimanamitaprabhah || 91||

pushkarakshah punyakirtih punyashravanakirtanah |
punyamurtih punyadata punyapunyaphalapradah || 92||

sarabhutah svaramayo rasabhuto rasashrayah |
OMkarah pranavo nado pranatartiprabhanjanah || 93||

nikatastho.atidurastho vashi brahmandanayakah |
mandaramulanilayo mandarakusumavritah || 94||

vrindarakapriyatamo vrindarakavararchitah |
shrimananantakalyanaparipurno mahodayah || 95||

mahotsaho vishvabhokta vishvashaparipurakah |
sulabho.asulabho labhyo.alabhyo labhapravardhakah || 96||

labhatma labhado vakta dyutimananasuyakah |
brahmachari dridhachari devasinho dhanapriyah || 97||

vedapo devadevesho devadevottamottamah |
bijarajo bijaheturbijado bijavriddhidah || 98||

bijadharo bijarupo nirbijo bijanashakah |
paraparesho varadah pingalo.ayugmalochanah || 99||

pingalakshah suraguruh guruh suragurupriyah |
yugavaho yugadhisho yugakridyuganashakah || 100||

karpuragauro gaurisho gauriguruguhashrayah |
dhurjatih pingalajato jatamandalamanditah || 101||

manojavo jivaheturandhakasurasudanah |
lokabandhuh kaladharah pandurah pramathadhipah || 102||

avyaktalakshano yogi yogisho yogapungavah |
shritavaso janavasah suravasah sumandalah || 103||

bhavavaidyo yogivaidyo yogisinhahridasanah |
uttamo.anuttamo.ashaktah kalakantho vishadanah || 104||

ashasyah kamaniyatma shubhah sundaravigrahah |
bhaktakalpataruh stota stavyah stotravarapriyah || 105||

aprameyagunadharo vedakridvedavigrahah |
kirtyadharah kirtikarah kirtiheturahetukah || 106||

apradhrishyah shantabhadrah kirtistambho manomayah |
bhushayo.annamayo.abhokta maheshvaso mahitanuh || 107||

vijnanamaya anandamayah pranamayo.annadah |
sarvalokamayo yashta dharmadharmapravartakah || 108||

anirvinno gunagrahi sarvadharmaphalapradah |
dayasudhardranayano nirashiraparigrahah || 109||

pararthavrittirmadhuro madhurapriyadarshanah |
muktadamaparitango nihsango mangalakarah || 110||

sukhapradah sukhakarah sukhaduhkhavivarjitah |
vishrinkhalo jagatkarta jitasarvah pitamahah || 111||

anapayo.akshayo mundi surupo rupavarjitah |
atindriyo mahamayo mayavi vigatajvarah || 112||

amritah shashvatah shanto mrityuha mukanashanah |
mahapretasanasinah pishachanucharavritah || 113||

gaurivilasasadano nanaganavisharadah |
vichitramalyavasano divyachandanacharchitah || 114||

vishnubrahmadivandyanghrih surasuranamaskritah |
kiritaledhiphalendurmanikankanabhushitah || 115||

ratnangadango ratnesho ratnaranjitapadukah |
navaratnaganopetakiriti ratnakanchukah || 116||

nanavidhanekaratnalasatkundalamanditah |
divyaratnaganakirnakanthabharanabhushitah || 117||

galavyalamanirnasaputabhrajitamauktikah |
ratnanguliyavilasatkarashakhanakhaprabhah || 118||

ratnabhrajaddhemasutralasatkatitatah patuh |
vamankabhagavilasatparvativikshanapriyah || 119||

lilavalambitavapurbhaktamanasamandirah |
mandamandarapushpaughalasadvayunishevitah || 120||

kasturivilasatphalo divyaveshavirajitah |
divyadehaprabhakutasandipitadigantarah || 121||

devasuragurustavyo devasuranamaskritah |
hastarajatpundarikah pundarikanibhekshanah || 122||

sarvashasyaguno.ameyah sarvalokeshtabhushanah |
sarveshtadata sarveshtah sphuranmangalavigrahah || 123||

avidyalesharahito nanavidyaikasanshrayah |
murtibhavah kripapuro bhakteshtaphalapurakah || 124||

sampurnakamah saubhagyanidhih saubhagyadayakah |
hitaishi hitakritsaumyah pararthaikaprayojanah || 125||

sharanagatadinartaparitranaparayanah |
jishnurneta vashatkaro bhrajishnurbhojanam havih || 126||

bhokta bhojayita jeta jitarirjitamanasah |
aksharah karanam kruddhasamarah sharadaplavah || 127||

ajnapakechchho gambhirah kavirduhsvapnanashakah |
panchabrahmasamutpattih kshetrajnah kshetrapalakah || 128||

vyomakesho bhimavesho gauripatiranamayah |
bhavabdhitaranopayo bhagavana bhaktavatsalah || 129||

varo varishtho nedishthah priyah priyadavah sudhih |
yanta yavishthah kshodishtho sthavishtho yamashasakah || 130||

hiranyagarbho hemango hemarupo hiranyadah |
brahmajyotiranavekshyaschamundajanako ravih || 131||

moksharthijanasansevyo mokshado mokshanayakah |
mahashmashananilayo vedashvo bhurathah sthirah || 132||

mrigavyadho charmadhama prachchhannah sphatikaprabhah |
sarvajnah paramarthatma brahmanandashrayo vibhuh || 133||

maheshvaro mahadevah parabrahma sadashivah || 134||
shri parabrahma sadashiva OM nama iti |

Shiva


Espaço de yoga Shri Yoga Devi
Campina Grande, Paraíba
http://www.shri-yoga-devi.org/